Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt, met maatschappelijke zetel te Hasselt en ingeschreven in K.B.O. onder nummer 0726.578.302.

Alle communicatie verloopt via info@artemisiahasselt.be.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken. De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt biedt psychologische begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.

KWALITEITSBORGING, BEROEPSGEHEIM, DEONTOLOGIE

Alle dienstverlening van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt wordt verzorgd door Axelle Byvoet, erkend (klinisch) psychologe: erkenningsnummer 792123174 en visumnummer 275763. Axelle Byvoet is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be). Zij is tevens aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (BFP en VVKP). De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op bepaalde rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

PRIVACY

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt staat beschreven op www.artemisiahasselt.be.

CLIENTENDOSSIER

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat: cliëntfiche, overeenkomst, intakeformulier, hypothesemodel en een overzicht van de sessies met behandelde topics.

De cliënt engageert zich om het ingevulde intakeformulier terug te bezorgen bij aanvang van de begeleiding (tweede sessie).

TARIEVEN

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op de informatiebrochure.

BETALING

Betaling gebeurt zoals omschreven op de website en bepaald in de informatiebrochure. Na afloop van sessie (Payconiq) of bij overschrijving.

Eventuele andere, bijkomende kosten, worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt, Axelle Byvoet BNP PARIBAS FORTIS BE29 0019 3461 3264.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.

Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €15,00 aangerekend.

Allen bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Met de betaling van uw eerste factuur stelt u zich akkoord met de algemene voorwaarden van ARTEMISIA Hasselt.

ANNULATIE

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 48u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon.

Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een  forfaitaire schadevergoeding van €50,00 aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

OVERMACHT

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is de Psychologenpraktijk ARTMISIA Hasselt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht heeft op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien het vertrouwen van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.

In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

INTELLECTUELE RECHTEN

De Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt.

KLACHTENPROCEDURE

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan de Psychologenpraktijk ARTEMISIA Hasselt binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Indien een gesprek geen oplossing biedt kan de cliënt terecht bij de Psychologencommissie.

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.